Prevajanje prevodi

Osnovni poceni prevodi

 Osnovni prevod vam omogoča splošno razumevanje in največkrat zadostuje za interno uporabo v podjetju, splošno razumevanje besedila, poslovno komunikacijo.

Lektoriranje poceni prevodi

Lektoriranje besedila omogoča poleg prevoda s strani prevajalca tudi preverjanje kakovosti prevoda. Vaše besedilo namreč pregleda tudi izkušeni  lektor.

Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. Splošni del

1.1. Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih nudi podjetje Dvojka d .o. o., s sedežem Ukmarjeva 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »Avtor«) oziroma pri vseh pravnih odnosih med Avtorjem in Naročnikom, pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, ki jih nudi ali predlaga Naročnik, razen v primerih, kadar da Avtor v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

1.2. V primeru naročila prek e-pošte ali telefona šteje, da je Naročnik prebral te pogoje ter, da se z njimi v celoti strinja.

1.3. Za izdelavo informativne ponudbe nam mora Naročnik dostaviti čim več podatkov, kot so: besedilo za prevod, jezik prevajanja, potrebna lektura, rok izdelave, ostale podrobnosti po želji. Samo povpraševanje oziroma naša informativna ponudba ne štejeta za potrjeno naročilo, saj je bistveni pogoj za veljavnost naročila potrditev naročila prek naročilnice (za uradno naročilo se upošteva naročilo prek e-pošte oz. naročilnica, poslana po faksu in pošti; originalna naročilnica oz. pravilna oblika naročilnice) ali plačilo storitve v roku in pod pogoji, ki so navedeni v ponudbi (ponavadi v obliki predračuna). V primeru, da storitev ni plačana v roku, navedenem v ponudbi, ali naročilnica ni poslana,  se šteje, da ni bila nikoli naročena. Seveda bomo tudi v takšnem primeru Vaše naročilo vodili kot evidenčno naročilo. V takšnem primeru, ne glede na prejšnji dogodek, boste dobili želeno storitev, vendar pod novimi pogoji.

1.4. Obračunavanje števila znakov temelji na številu znakov izvirnika - torej na besedilu, za katerega želite prevod.


2. Obveznosti Avtorja in Naročnika

2.1. Avtor se zavezuje, da bo vse naročene posle opravil kakovostno oziroma po najboljših močeh, znanju in sposobnostih ter v določenem roku. V primeru nezmožnosti izpolnjevanja rokov je Avtor dolžan o tem predhodno obvestiti Naročnika.

2.2. Avtor ne daje jamstva za točnost podatkov na spletni strani www.poceni-prevodi.com.si, ki so informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene, neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti zaradi napak v opravljenih prevodih oziroma pri kateri koli drugi opravljeni storitvi.

2.3. Prevodi se naročnikom dostavljajo v enem izvodu, prek elektronske pošte, na CD-ju ali kot izpisan dokument. V kolikor ni dogovorjeno drugače, bo Avtor prevedeno gradivo dostavil prek elektronske pošte.

2.4. Avtor jamči za najstrožje varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti Naročnika v dostavljenih izvirnikih, pri ustnih in pisnih prevodih ter jih pod nikakršnimi pogojih nima pravice dajati na razpolago tretjim osebam.

2.5. Naročnik se zavezuje, da bo, v kolikor bo Avtor to zahteval, imenoval kontaktno osebo, na katero se bo lahko Avtor obrnil v primeru nejasnosti glede terminologije, oziroma, ki bo v skladu z zmožnostmi Avtorju dala na razpolago dodatno literaturo v jeziku, v katerega se tekst prevaja. V nasprotnem primeru bo Avtor uporabil literaturo, ki mu je dostopna.

2.6. Avtor pri vseh prevodih, ki gredo v tisk, priporoča jezikovno lekturo. Za pritožbe na nelektorirane tekste, ki so že objavljeni v tisku ali v sredstvih javnega obveščanja, Avtor ne more prevzeti odgovornosti. Jezikovna lektura se lahko naroči dodatno pri Avtorju.

2.7. V kolikor Naročnik tega ni izrecno prepovedal, ima Avtor pravico navesti ime Naročnika v svojih referencah. Avtor vse pridobljene podatke o Naročnikih varujejo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje, da Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanje o ponudbi. Če Naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.

2.8. Po opravljeni storitvi je Naročnik dolžan dostavljen prevod pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vložiti morebitno pritožbo v pisni obliki. V primeru, da Naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Avtor reklamacije vsebinsko ne obravnava. V primeru večjega števila prevedenih strani (več kot 100 prevedenih prevajalskih strani) ima Naročnik pravico na podaljšan rok za pritožbe, vendar največ do 30 dni od dneva, ko je bila storitev opravljena. V primeru, da Naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Avtor reklamacije vsebinsko ne obravnava. Za kvaliteto prevoda, ki ga opravimo na izrecno željo stranke v neprimerno kratkem roku, ne jamčimo.

2.9. Vsi navedeni in dogovorjeni datumi ter ure za dostavo prevodov oziroma, vsi datumi in ure za roke dokončanja prevodov oziroma drugih storitev so zgolj okvirni. Zaradi kakršne koli zamude pri dostavi prevoda stranka ne more zavrniti dostavo prevoda ali izvedbo storitve in preklicati pogodbe. Avtor ni odgovoren v kakršnih koli okoliščinah za posledice kakršne koli zamude v dostavi prevoda ali izvedbi storitve.

2.10. Naročnik je dolžan besedilo, ki se bo prevajalo, poslati v formatu, v katerem je urejanje možno. Če urejanje tega formata ni možno, potem za izgubo izvorne oblike po prevodu Avtor ne odgovarja.


3. Predračun in sklenitev pogodbe

3.1. Ocena stroškov in cene, ki jo je dal Avtor, le-tega ne zavezujejo. Avtor si zadrži pravico do spremembe cene ali pogojev dostave, v kolikor, preden je dal ponudbo, ni imel vpogleda v celoten tekst, ki ga je bilo potrebno prevesti.

3.2. Rok prevoda se določi ob prejemu besedila. V čas prevajanja niso vključeni dnevi ob koncu tedna in prazniki, dan naročila in dan dostave.

3.2. V kolikor Naročnik pisno ali ustno sprejme ponudbo Avtorja, ali pisno potrdilo Avtorja o sprejetju naročila s strani Naročnika v primeru, da Avtor ni dal ponudbe, to pomeni sklenitev pogodbe.

3.3. Avtor lahko kot Naročnika smatra katero koli fizično ali pravno osebo, ki je naročila storitev, razen v primeru, kadar je ta oseba izrecno poudarila, da ravna v imenu in na račun tretje strani, čigar ime in naslov bo podala Avtorju ob izvedbi naročila in izkazala dokazilo o soglasju tretje strani.

3.4. Dogovori in obljube predstavnika ali zaposlenega pri Avtorju, Avtorja zavezujejo samo v primeru, kadar Avtor pisno potrdi takšne dogovore.

3.5. V primeru dvoma v plačilno sposobnost Naročnika, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih Naročnikov ter v drugih primerih, ko Avtor meni, da je to potrebno, ima Avtor pravico od Naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej, pred izvršitvijo naročila. Fizične osebe morajo brezpogojno poravnati svoje obveznosti vnaprej.


4. Cene storitev in posebni popusti

4.1. Storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom Avtorja na dan sklenitve pogodbe ali v izrednih primerih v skladu s cenami, določenimi s posebnim pisnim dogovorom z Naročnikom.

4.2. Cene, navedene v ceniku, so brez vštetega DDV-ja in veljajo izključno ter samo za prevode. Vse dodatne storitve, kot so obdelava teksta, lektura in podobno, se zaračunavajo posebej v skladu z odločitvijo Avtorja.

4.3. Najmanjša obračunska enota pisnega teksta je 1 standardna prevajalska stran. Ena standardna prevajalska stran ima 1.500 računalniško obračunanih znakov brez presledkov.

4.4. Stalnim poslovnim partnerjem se lahko, v skladu s posebno pogodbo o nudenju storitev, odobri stalni popust.

4.5. Za večje količine teksta se lahko odobrijo dodatni popusti.


5. Plačilo

5.1. Naročnik je zavezan v petnajstih (15) dneh vplačati dogovorjeni znesek za opravljene storitve. Plačilo se izvede izključno na Avtorjev žiro račun. V primeru zamud pri plačilu bo Avtor obračunal zakonite zamudne obresti.

5.2. Naročnik sme prevedeni tekst uporabljati šele po tem, ko je bil zanj v celoti poravnan račun, ki ga je izstavil Avtor. Dokler račun ni v celoti poravnan, so prevod in vse avtorske pravice prevedenega teksta last Avtorja. Po plačilu računa vse avtorske pravice pripadajo naročniku.

5.3. V kolikor želi Naročnik pred dogovorjenim rokom odpovedati že naročeno storitev, lahko to naredi izključno s pisnim obvestilom. V tem primeru je Naročnik dolžan Avtorju poravnati vse stroške, ki so nastali zaradi njegove odpovedi.

5.4. Pravnim osebam se račun izstavi po opravljeni storitvi. V primeru velikih naročil (to oceni Avtor) se dinamika plačila dogovori posebej.

5.5. V primeru, da Naročnik ni poravnal svojega dolga tudi po tem, ko je že dobil opomin, lahko Avtor uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga (sodni postopek, angažiranje tretjih strani itd.).

5.6. Minimalno naročilo za en jezik je ena (1) prevajalska stran.

5.7. 10-odstotni pribitek zaračunavamo za gradivo, ki ni v elektronski obliki.


6. Končne določbe

6.1. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Trebnjem.

Zakaj tako poceni prevodi?

•    Uporaba vrhunske tehnologije
•    Prevod prilagodimo potrebam strank
•    Širok nabor prevajalcev in lektorjev
•    Izkušeni in hitri prevajalci
•    Optimizacija administracije
•    Enostavna ponudba in poudarek na temeljni storitvi

Prevajalci

Med prevajalci izbiramo le najboljše in najodzivnejše prevajalce, ki vsakič poskrbijo za jezikovno ustrezen prevod. Njihovo delo ni preprosto, saj zahteva dobro poznavanje prevajalskih tehnologij in ogromno jezikovnega znanja. Naši prevajalci se tako redno izobražujejo in izpopolnjujejo svoje znanje.

Tehnologije

V prevajalski agenciji veliko vlagamo v prevajalsko tehnologijo. Tako lahko vaša besedila prevedemo mnogo hitreje in kakovostneje. Besedilo, ki nam ga posredujete, se lahko s pomočjo t.i. OCR programov in pripomočkov pretvorijo v tekstovno datoteko tudi iz formatov, kot so .pdf, .tiff, .jpg, itd.

eXTReMe Tracker