Prevajanje prevodi

Osnovni poceni prevodi

 Osnovni prevod vam omogo?a splono razumevanje in najve?krat zadostuje za interno uporabo v podjetju, splono razumevanje besedila, poslovno komunikacijo.

Lektoriranje poceni prevodi

Lektoriranje besedila omogo?a poleg prevoda s strani prevajalca tudi preverjanje kakovosti prevoda. Vae besedilo namre? pregleda tudi izkueni  lektor.

Pogoji poslovanja

SPLONI POGOJI POSLOVANJA

1. Sploni del

1.1. Sploni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih nudi podjetje Dvojka d .o. o., s sedeem Ukmarjeva 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Avtor) oziroma pri vseh pravnih odnosih med Avtorjem in Naro?nikom, pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, ki jih nudi ali predlaga Naro?nik, razen v primerih, kadar da Avtor v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo druga?nih pogojev poslovanja.

1.2. V primeru naro?ila prek e-pote ali telefona teje, da je Naro?nik prebral te pogoje ter, da se z njimi v celoti strinja.

1.3. Za izdelavo informativne ponudbe nam mora Naro?nik dostaviti ?im ve? podatkov, kot so: besedilo za prevod, jezik prevajanja, potrebna lektura, rok izdelave, ostale podrobnosti po elji. Samo povpraevanje oziroma naa informativna ponudba ne tejeta za potrjeno naro?ilo, saj je bistveni pogoj za veljavnost naro?ila potrditev naro?ila prek naro?ilnice (za uradno naro?ilo se upoteva naro?ilo prek e-pote oz. naro?ilnica, poslana po faksu in poti; originalna naro?ilnica oz. pravilna oblika naro?ilnice) ali pla?ilo storitve v roku in pod pogoji, ki so navedeni v ponudbi (ponavadi v obliki predra?una). V primeru, da storitev ni pla?ana v roku, navedenem v ponudbi, ali naro?ilnica ni poslana,  se teje, da ni bila nikoli naro?ena. Seveda bomo tudi v taknem primeru Vae naro?ilo vodili kot eviden?no naro?ilo. V taknem primeru, ne glede na prejnji dogodek, boste dobili eleno storitev, vendar pod novimi pogoji.

1.4. Obra?unavanje tevila znakov temelji na tevilu znakov izvirnika - torej na besedilu, za katerega elite prevod.


2. Obveznosti Avtorja in Naro?nika

2.1. Avtor se zavezuje, da bo vse naro?ene posle opravil kakovostno oziroma po najboljih mo?eh, znanju in sposobnostih ter v dolo?enem roku. V primeru nezmonosti izpolnjevanja rokov je Avtor dolan o tem predhodno obvestiti Naro?nika.

2.2. Avtor ne daje jamstva za to?nost podatkov na spletni strani www.poceni-prevodi.com.si, ki so informativnega zna?aja, prav tako ne prevzema nobene, neposredne ali posredne, odkodninske ali druge odgovornosti zaradi napak v opravljenih prevodih oziroma pri kateri koli drugi opravljeni storitvi.

2.3. Prevodi se naro?nikom dostavljajo v enem izvodu, prek elektronske pote, na CD-ju ali kot izpisan dokument. V kolikor ni dogovorjeno druga?e, bo Avtor prevedeno gradivo dostavil prek elektronske pote.

2.4. Avtor jam?i za najstroje varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti Naro?nika v dostavljenih izvirnikih, pri ustnih in pisnih prevodih ter jih pod nikakrnimi pogojih nima pravice dajati na razpolago tretjim osebam.

2.5. Naro?nik se zavezuje, da bo, v kolikor bo Avtor to zahteval, imenoval kontaktno osebo, na katero se bo lahko Avtor obrnil v primeru nejasnosti glede terminologije, oziroma, ki bo v skladu z zmonostmi Avtorju dala na razpolago dodatno literaturo v jeziku, v katerega se tekst prevaja. V nasprotnem primeru bo Avtor uporabil literaturo, ki mu je dostopna.

2.6. Avtor pri vseh prevodih, ki gredo v tisk, priporo?a jezikovno lekturo. Za pritobe na nelektorirane tekste, ki so e objavljeni v tisku ali v sredstvih javnega obve?anja, Avtor ne more prevzeti odgovornosti. Jezikovna lektura se lahko naro?i dodatno pri Avtorju.

2.7. V kolikor Naro?nik tega ni izrecno prepovedal, ima Avtor pravico navesti ime Naro?nika v svojih referencah. Avtor vse pridobljene podatke o Naro?nikih varujejo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. teje, da Naro?nik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statisti?ne obdelave in obve?anje o ponudbi. ?e Naro?nik tega ne eli, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.

2.8. Po opravljeni storitvi je Naro?nik dolan dostavljen prevod pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vloiti morebitno pritobo v pisni obliki. V primeru, da Naro?nik zakonsko dolo?en rok za vloitev reklamacije zamudi, Avtor reklamacije vsebinsko ne obravnava. V primeru ve?jega tevila prevedenih strani (ve? kot 100 prevedenih prevajalskih strani) ima Naro?nik pravico na podaljan rok za pritobe, vendar najve? do 30 dni od dneva, ko je bila storitev opravljena. V primeru, da Naro?nik zakonsko dolo?en rok za vloitev reklamacije zamudi, Avtor reklamacije vsebinsko ne obravnava. Za kvaliteto prevoda, ki ga opravimo na izrecno eljo stranke v neprimerno kratkem roku, ne jam?imo.

2.9. Vsi navedeni in dogovorjeni datumi ter ure za dostavo prevodov oziroma, vsi datumi in ure za roke dokon?anja prevodov oziroma drugih storitev so zgolj okvirni. Zaradi kakrne koli zamude pri dostavi prevoda stranka ne more zavrniti dostavo prevoda ali izvedbo storitve in preklicati pogodbe. Avtor ni odgovoren v kakrnih koli okoli?inah za posledice kakrne koli zamude v dostavi prevoda ali izvedbi storitve.

2.10. Naro?nik je dolan besedilo, ki se bo prevajalo, poslati v formatu, v katerem je urejanje mono. ?e urejanje tega formata ni mono, potem za izgubo izvorne oblike po prevodu Avtor ne odgovarja.


3. Predra?un in sklenitev pogodbe

3.1. Ocena strokov in cene, ki jo je dal Avtor, le-tega ne zavezujejo. Avtor si zadri pravico do spremembe cene ali pogojev dostave, v kolikor, preden je dal ponudbo, ni imel vpogleda v celoten tekst, ki ga je bilo potrebno prevesti.

3.2. Rok prevoda se dolo?i ob prejemu besedila. V ?as prevajanja niso vklju?eni dnevi ob koncu tedna in prazniki, dan naro?ila in dan dostave.

3.2. V kolikor Naro?nik pisno ali ustno sprejme ponudbo Avtorja, ali pisno potrdilo Avtorja o sprejetju naro?ila s strani Naro?nika v primeru, da Avtor ni dal ponudbe, to pomeni sklenitev pogodbe.

3.3. Avtor lahko kot Naro?nika smatra katero koli fizi?no ali pravno osebo, ki je naro?ila storitev, razen v primeru, kadar je ta oseba izrecno poudarila, da ravna v imenu in na ra?un tretje strani, ?igar ime in naslov bo podala Avtorju ob izvedbi naro?ila in izkazala dokazilo o soglasju tretje strani.

3.4. Dogovori in obljube predstavnika ali zaposlenega pri Avtorju, Avtorja zavezujejo samo v primeru, kadar Avtor pisno potrdi takne dogovore.

3.5. V primeru dvoma v pla?ilno sposobnost Naro?nika, naro?ila ve?jega obsega, naro?ila zasebnih ali tujih Naro?nikov ter v drugih primerih, ko Avtor meni, da je to potrebno, ima Avtor pravico od Naro?nika zahtevati predujem ali pla?ilo vnaprej, pred izvritvijo naro?ila. Fizi?ne osebe morajo brezpogojno poravnati svoje obveznosti vnaprej.


4. Cene storitev in posebni popusti

4.1. Storitve se zara?unavajo v skladu z veljavnim cenikom Avtorja na dan sklenitve pogodbe ali v izrednih primerih v skladu s cenami, dolo?enimi s posebnim pisnim dogovorom z Naro?nikom.

4.2. Cene, navedene v ceniku, so brez vtetega DDV-ja in veljajo izklju?no ter samo za prevode. Vse dodatne storitve, kot so obdelava teksta, lektura in podobno, se zara?unavajo posebej v skladu z odlo?itvijo Avtorja.

4.3. Najmanja obra?unska enota pisnega teksta je 1 standardna prevajalska stran. Ena standardna prevajalska stran ima 1.500 ra?unalniko obra?unanih znakov brez presledkov.

4.4. Stalnim poslovnim partnerjem se lahko, v skladu s posebno pogodbo o nudenju storitev, odobri stalni popust.

4.5. Za ve?je koli?ine teksta se lahko odobrijo dodatni popusti.


5. Pla?ilo

5.1. Naro?nik je zavezan v petnajstih (15) dneh vpla?ati dogovorjeni znesek za opravljene storitve. Pla?ilo se izvede izklju?no na Avtorjev iro ra?un. V primeru zamud pri pla?ilu bo Avtor obra?unal zakonite zamudne obresti.

5.2. Naro?nik sme prevedeni tekst uporabljati ele po tem, ko je bil zanj v celoti poravnan ra?un, ki ga je izstavil Avtor. Dokler ra?un ni v celoti poravnan, so prevod in vse avtorske pravice prevedenega teksta last Avtorja. Po pla?ilu ra?una vse avtorske pravice pripadajo naro?niku.

5.3. V kolikor eli Naro?nik pred dogovorjenim rokom odpovedati e naro?eno storitev, lahko to naredi izklju?no s pisnim obvestilom. V tem primeru je Naro?nik dolan Avtorju poravnati vse stroke, ki so nastali zaradi njegove odpovedi.

5.4. Pravnim osebam se ra?un izstavi po opravljeni storitvi. V primeru velikih naro?il (to oceni Avtor) se dinamika pla?ila dogovori posebej.

5.5. V primeru, da Naro?nik ni poravnal svojega dolga tudi po tem, ko je e dobil opomin, lahko Avtor uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga (sodni postopek, angairanje tretjih strani itd.).

5.6. Minimalno naro?ilo za en jezik je ena (1) prevajalska stran.

5.7. 10-odstotni pribitek zara?unavamo za gradivo, ki ni v elektronski obliki.


6. Kon?ne dolo?be

6.1. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodi?e v Trebnjem.

Zakaj tako poceni prevodi?

    Uporaba vrhunske tehnologije
    Prevod prilagodimo potrebam strank
    irok nabor prevajalcev in lektorjev
    Izkueni in hitri prevajalci
    Optimizacija administracije
    Enostavna ponudba in poudarek na temeljni storitvi

Prevajalci

Med prevajalci izbiramo le najbolje in najodzivneje prevajalce, ki vsaki? poskrbijo za jezikovno ustrezen prevod. Njihovo delo ni preprosto, saj zahteva dobro poznavanje prevajalskih tehnologij in ogromno jezikovnega znanja. Nai prevajalci se tako redno izobraujejo in izpopolnjujejo svoje znanje.

Tehnologije

V prevajalski agenciji veliko vlagamo v prevajalsko tehnologijo. Tako lahko vaa besedila prevedemo mnogo hitreje in kakovostneje. Besedilo, ki nam ga posredujete, se lahko s pomo?jo t.i. OCR programov in pripomo?kov pretvorijo v tekstovno datoteko tudi iz formatov, kot so .pdf, .tiff, .jpg, itd.

eXTReMe Tracker